Ankara; 28/01/2010

Sirküler: 2010/7

KDV İade Taleplerinde İndirilecek KDV Listesi, Yüklenilen KDV Listesi ve Satış Faturaları Listesi ile Gümrük Beyannamesi Listesi Elektronik Ortam Verilecek

Maliye Bakanlığı KDV İade taleplerinin hızlandırılması amacıyla uygulamadaki bazı bürokratik işlemleri azaltmak ve standart uygulama yapılması için 53 No’lu KDV Sirkülerini (27/01/2010 gün ve KDVK-53/2010-1 sayılı) yayımlamıştır.

Sirkülerde yapılan düzenlemenin amacı “Katma değer vergisi iade talepleri ile ilgili olarak vergi dairelerince şu anda VEDOP üzerinden manüel olarak yapılan ve oldukça uzun zaman alan kontroller, vergi dairelerinin kırtasiyecilikten ve bir kısım formalitelerden kurtarılması, iade işlemlerine hız kazandırılması, KDV iade işlemleri açısından asgarî bir standart getirilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması şeklinde ifade olunmuştur.

1)      Kapsam

KDV Kanununun;

(8/2) maddesi uyarınca fazla ve yersiz ödenen vergilerden,

(9/1) maddesi ile Bakanlığa tanınan yetki kapsamında getirilen sorumluluk uygulamalarından,

(29/2) maddesi uyarınca indirimli orana tabi işlemlerden,

32 nci maddesine göre de bu maddede sayılan istisna kapsamındaki işlemlerden,

kaynaklanan KDV iade taleplerinde, "indirilecek KDV listesi", "yüklenilen KDV listesi" ve "satış faturaları listesi" ile iade için ibrazı istenilen durumlarda "gümrük (çıkış) beyannamesi listesi"nin elektronik ortamda alınacaktır.

Bu uygulama tüm mükellefler açısından geçerli olacaktır.

2)      Diğer Hususlar

 

a)      Listelere, fatura düzenleme limitinin altında kalsa dahi her bir belge kaydedilecektir.

 

b)      Aynı mükelleften yapılan alımlar belge bazında bu listelere ayrı ayrı girilecektir.

 

c)       İbrazı gereken ve bu listelerin dışında kalan diğer belgelerin önceden olduğu gibi vergi dairesine intikal ettirilmesi gerekmektedir.

 

d)      Elektronik ortamda alınan indirilecek ve yüklenilen KDV listeleri ile satış faturaları listesinin ve iade için ibrazı istenilen durumlarda gümrük (çıkış) beyannamesi listesinin ayrıca kâğıt ortamında verilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

e)      Bu mükelleflerin iade taleplerinin, iade için aranılan diğer tüm belgelerin vergi dairesine ibraz edildiği tarih itibarıyla geçerlilik kazanacaktır.

 

f)       Mükelleflerin iade talepleri iade için gerekli belgelerin tümü ve elektronik ortamda alınacak, sistem tarafından üretilecek KDV İadesi Kontrol Raporu çerçevesinde değerlendirerek ilgili KDV Genel Tebliğlerinde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde sonuçlandırılacaktır.

 

g)      Listelerin doldurulmasında uyulacak kurallara internet vergi dairesinden ulaşılabilir.

 

3)      Uygulamanın Yürürlüğe Giriş Tarihi

KDV mükellefleri Ocak/2010 vergilendirme döneminden itibaren gerçekleşen iade hakkı doğuran işlemleri için geçerli olmak üzere, bu işlemlerine yönelik iade taleplerinde, indirilecek ve yüklenilen KDV listeleri ile satış faturaları listesini ve iade için ibrazı istenilen durumlarda gümrük (çıkış) beyannamesi listesini internet vergi dairesi üzerinden göndereceklerdir.

Lütfen, tereddüt halinde veya daha ayrıntılı bilgi için iletişim kurunuz.

Saygılarımızla.

ALTINDAĞ YMM LTD. ŞTİ.