KDV İADE VE MAHSUPLARINA İLİŞKİN TABLO(*)

İade Hakkı Doğuran İşlem

Teminatsız ve

Teminatsız ve İnceleme Raporu Aranılmaksızın

İadede YMM Tasdik Raporunun Geçerli Olup Olmadığı (2)

KDVK (Madde No)

İncelemesiz  Nakit

 

İade Sınırı

İadenin   Mükellefin Kendi Vergi Borçlarına Mahsubu (1)

İadenin Mükellefin Kendi SSK Prim Borçları ile İthalat Vergilerine Mahsubu

İadenin Şirket Ortaklarının Vergi, SSK ve İthalat Vergilerine Mahsubu

 

 

 

 

 

 

İadenin Mal ve Hizmet Alınan Mükelleflerin Vergi, SSK ve İthalat Vergi Borçlarına

Mal ve Hizmet İhracatı, İhraç Kayıtlı Teslimler (3)

 4.000 ¨

Var-Sınırsız

Var-Sınırsız

Sadece adi, kollektif ve komandit şirketlerde ortaklık payı ile orantılı (komandit şirketlerde komandite ortakların) olarak var-sınırsız

Yok

Geçerli

(KDVK Md. 11/1-a,c)

(92 No.lu KDV Tebliği)

(84 ve 107 No.lu KDV Tebliğleri)

(84 ve 107 No.lu KDV Tebliğleri)

(84 ve 107 No.lu KDV Tebliğleri)

(84 ve 107 No.lu KDV Tebliğleri)

(1, 13, 15, 19, 20 ve 37 No.lu SM, SMMM ve YMM Tebliğleri)

 (Serbest Bölgelerdeki Müşteriler İçin Yapılan Fason Hizmetler Dahil)

 

 

 

 

 

(84 ve 110 No.lu KDV Tebliğleri)

Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Yapılan Teslimler ve Bavul Ticareti

 

 

 

 

 

 

(KDVK Md. 11/1-b)

 

 

 

 

 

 

Yabancı Sinema Yapımcılarına İlişkin İstisna

İade talepleri münhasıran YMM Tasdik Raporu karşılığı yerine getirilir. (113 No.lu KDV Tebliği)

Geçerli

(KDVK Md. 11/1-b)

(113 No.lu KDV Tebliği)

Yabancılara Taşımacılık, Fuar, Sergi ve Panayırlara Katılım Nedeniyle Yapılacak İade

1.000 ¨ (9)

-

-

-

-

(KDVK Md. 11/1-b)

(90 No.lu KDV Tebliği)

 

Araçlar, Petrol Arama ve Teşvik Belgeli Yatırımlarda İstisna

200 ¨

Var-Sınırsız

Var-Sınırsız

Sadece adi, kollektif ve komandit şirketlerde ortaklık payı ile orantılı (komandit şirketlerde komandite ortakların) olarak var-sınırsız (84, 107 ve 116 No.lu KDV Tebliğleri)

Yok

 (KDVK Md. 13/a, d)

(92 No.lu KDV Tebliği)

(83, 84, 86, 107 ve 116 No.lu KDV Tebliğleri)

(83, 84, 86, 107 ve 116 No.lu KDV Tebliğleri)

(83, 84, 86, 107 ve 116 No.lu KDV Tebliğleri)

Liman ve Hava Meydanlarında Yapılan Hizmetler

4.000 ¨

Var-Sınırsız

Var-Sınırsız

Sadece adi, kollektif ve komandit şirketlerde ortaklık payı ile orantılı (komandit şirketlerde sadece komandite ortakların) olarak var-sınırsız

Yok

 (KDVK Md. 13/b)

    (93 ve 112 No.lu KDV Tebliğleri)

(93, 107 ve 112 No.lu KDV Tebliğleri)

(93, 107 ve 112 No.lu KDV Tebliğleri)

(107 ve 112 No.lu KDV Tebliğleri)

(84, 107 ve 112 No.lu KDV Tebliğleri)

 

Altın, Gümüş, Platin Arama İşletme ve Zenginleştirme Faaliyetlerinde İstisna (KDVK Md. 13/c)

 

 

 

 

 

Liman ve Hava Meydanlarının İnşaası, Yenilenmesi ve Genişletilmesine İlişkin İstisna

 

 

 

 

 

(KDVK Md. 13/e)

 

 

 

 

 

Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim ve Hizmetlerde İstisna

 

 

 

 

 

(KDVK Md. 13/f)

 

 

 

 

 

Başbakanlık Merkez Teşkilatına Yapılacak Araç Teslimleri

4.000 ¨

Var-Sınırsız

Var-Sınırsız

Sadece adi, kollektif ve komandit şirketlerde ortaklık payı ile orantılı (komandit şirketlerde sadece komandite ortakların) olarak var-sınırsız

Yok

(KDVK Md. 13/g)

(84 ve 113 No.lu KDV Tebliğleri)

(84 ve 113 No.lu KDV Tebliğleri)

(84 ve 113 No.lu KDV Tebliğleri)

(84, 107 ve 113 No.lu KDV Tebliğleri)

(84 ve 113 No.lu KDV Tebliğleri)

Transit Taşımacılık

1.000 ¨

Var-Sınırsız

Var-Sınırsız

Sadece adi, kollektif ve komandit şirketlerde ortaklık payı ile orantılı (komandit şirketlerde komandite ortakların) olarak var-sınırsız

Yok

(KDVK Md.14)

(92 No.lu KDV Tebliği)

(83, 84, 86 ve 107 No.lu KDV Tebliğleri)

(83, 84, 86 ve 107 No.lu KDV Tebliğleri)

(107 No.lu KDV Tebliği)

(84 ve 107 No.lu KDV Tebliğleri)

İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Tesliminde KDV İstisnası

4.000 ¨

Var-Sınırsız 

Var-Sınırsız 

 

 

(KDVK Md. 14/3)

(100 No.lu KDV Tebliği)

(100 ve 107 No.lu KDV Tebliğleri)

(100 ve 107 No.lu KDV Tebliğleri)

 

 

Özürlülerin Kullanımına Mahsus Araç ve Gereç Tesliminde İstisna

4.000 ¨

Var-Sınırsız

Var-Sınırsız

Sadece adi, kollektif ve komandit şirketlerde ortaklık payı ile orantılı (komandit şirketlerde komandite ortakların) olarak var-sınırsız

Yok

(KDVK. Md.17/4-s)

(113 No.lu KDV Tebliği)

(113 No.lu KDV Tebliği)

(113 No.lu KDV Tebliği)

(113 No.lu KDV Tebliği)

(113 No.lu KDV Tebliği)

İndirimli Orana Tabi

4.000 ¨

Var - 4.000 ¨'ye kadar (99 No.lu KDV Tebliği)

Var - 4.000 ¨'ye kadar (99 No.lu KDV Tebliği)

Yok

Yok

Teslim ve Hizmetler (4)

(99 No.lu KDV Tebliği)

(99 No.lu KDV Tebliği)

(99 No.lu KDV Tebliği)

(KDVK. Md.29/2)

 

 

 

3996 sayılı Kanuna Göre Yap-İşlet –Devret veya 3359 sayılı Kanuna Göre Kiralama Karşılığı Yaptırılan Projelerde KDV İstisnası (Geçici Md. 29)

 4.000 ¨

Var-Sınırsız

Var-Sınırsız

Sadece adi, kollektif ve komandit şirketlerde ortaklık payı ile orantılı (komandit şirketlerde komandite ortakların) olarak var-sınırsız

Yok

(84 ve 118 No.lu KDV Tebliğleri)

(84 ve 118 No.lu KDV Tebliğleri)

(84 ve 118 No.lu KDV Tebliğleri)

(84 ve 118 No.lu KDV Tebliğleri)

(84 ve 118 No.lu KDV Tebliğleri)

 

 

 

 

 

İSMEP Kapsamında Yapılacak teslim ve Hizmetlerde İstisna

4.000 ¨

Var-Sınırsız

Var-Sınırsız

Sadece adi, kollektif ve komandit şirketlerde ortaklık payı ile orantılı (komandit şirketlerde komandite ortakların) olarak var-sınırsız

Yok

(6111 sayılı Kanun Geçici Md. 16)

(84 ve 116 No.lu KDV Tebliğleri)

(84 ve 116 No.lu KDV Tebliğleri)

(84 ve 116 No.lu KDV Tebliğleri)

(84, 107 ve 116 No.lu KDV Tebliğleri)

(84 ve 116 No.lu KDV Tebliğleri)

           

(*)    Hızlandırılmış KDV iade sisteminden yararlanan mükelleflerin iade ve mahsup talepleri, miktarına bakılmaksızın teminat, inceleme raporu veya YMM tasdik raporu aranılmadan yerine getirilecektir. (109 Seri No.lu KDV GT)

(1)    KDV iade alacakları, öncelikle hak sahibinin ithalde alınanlar dışındaki vergi borçlarına mahsup edilecek, artan bir miktar olursa mükellefin isteğine bağlı olarak kendisinin, adi, kollektif ve komandit şirketlerde ortaklık payı ile orantılı olarak (komandit şirketlerde sadece komandite ortakların) ithalde alınanlar dahil vergi borçlarına veya SSK prim borçlarına mahsup yapılır. 61 Seri No.lu KDV Genel Tebliği uyarınca Türkiye’de ikamet etmeyenlere döviz karşılığı özel fatura ile satış yapanlara ihraç kadıyla teslimde bulunanların iade talepleri sadece mahsup yoluyla yerine getirilir, nakden iade yapılmaz.

(2)    37 no.lu YMM Tebliğine göre, KDVK’nın 11/1-a-c, 13, 14, 15/1-b maddeleri kapsamında doğan iadelerin YMM Tasdik Raporuna göre yapılmasında süresinde yapılmış tam tasdik sözleşmesi varsa üst iade sınırı bulunmamakta, süresinde yapılmış tam tasdik sözleşmesi yoksa üst sınır 364.000 ¨’dir (01.01.2012 tarihinden itibaren). Kanunun 11/1-b maddesinden doğan iadelerde ise tam tasdik sözleşmesi olup olmadığına bakılmaksızın üst iade limiti 95.000 ¨’dir. Süresinde düzenlenmiş tam tasdik sözleşmesi bulunan SDTŞ’lerin 61 No.lu Tebliğ kapsamındaki iade taleplerinde iade edilecek tutar, ortak bazında 95.000 ¨’yi (01.01.2012 tarihinden itibaren) aşmamak kaydıyla iade talep edilen dönemde ortaklardan alınarak ihraç edilen mal bedellerine ilişkin KDV toplamı dikkate alınarak hesaplanacaktır. Kanunun 13/a maddesinden doğan iadelerin YMM raporuna göre yapılmasında ise bir üst sınır yoktur. İndirimli orana tabi işlemlerden doğan iadelerde tam tasdik sözleşmesi yoksa, YMM Raporuna göre iade üst sınırı 01.01.2012’den itibaren 728.000 ¨’dir. Kanun’un 13/b, c, e ve f maddesine göre doğan iadelerin YMM Tasdik Raporuna göre yapılmasında, ihracat istisnası için öngörülen limitler geçerlidir.

(3)    KDVK’nın geçici 17. maddesi kapsamındaki tecil-terkin, iade ve mahsup işlemleri, aynı Kanunun 11/1-c maddesindeki usul ve esaslara tabidir.

(4)    101 No.lu KDV Tebliğine göre, indirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade alacaklarının mükellefin kendisinin elektrik ve doğalgaz borçlarına mahsubu da mümkündür.