Ankara; 30/09/2009

Sirküler: 2009/52

12 Vergilendirme Dönemi Teminatsız ve Raporsuz

Nakden veya Mahsup Yoluyla KDV İadesi

Alanların İncelemeye Sevkini Düzenleyen Genelge Yürürlükten Kaldırılmıştır

Gelir İdaresi Başkanlığı, nakit iadede yaşanan sıkıntılar nedeniyle 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 32 nci maddesinin verdiği yetkiye istinaden, ana KDV iade yöntemi olarak "mahsuben iade" yöntemini benimsemiş ve mükellefleri mahsuben iade yöntemine özendirecek düzenlemeler yapmıştır.

KDV iadesine ilişkin en geniş düzenleme 84 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile yapılmış olup, özel haller dışında mükelleflerin kendi vergi ve SSK borçlarına mahsuben iade talepleri teminat ve inceleme raporu aranmaksızın yerine getirilmektedir.

  1. 12 Dönem Teminatsız ve Raporsuz Olarak Nakden veya Mahsuben KDV İadesi Alanların İncelemeye 12 Dönemden Birine Ait KDV Beyannamesinin İncelenmesini Gerektiren 1999/2 Sayılı Genelge

Her ne kadar 84 Seri No.lu KDV Genel Tebliğ'inde, mahsuben iadenin ve belli bir limite kadar nakden KDV iadesinin teminatsız ve inceleme raporsuz olarak yapılacağı belirtilmiş ise de, bu şekilde 12 Dönem KDV iadesinden yararlanan mükellefler, 1999/2 Sıra No.lu Vergi Denetimi ve Koordinasyonu İç Genelgesi'ne dayanılarak bu dönemlerden biri için incelemeye sevk edilmekteydi.

Söz konusu 12 dönemin birbirini takip eden 12 dönem olması şart değildi. Arada iade çıkmayan dönemler olduğu takdirde bunlar dikkate alınmamakta, bu şekilde nakden veya mahsuben KDV iadesinden faydalanılan dönemler dikkate alınarak 12 dönem hesabı yapılmaktaydı.

Şayet ilgili firma incelemeye sevk olunan veya sevk edilecek olan ay için YMM tasdik raporu hazırlatırsa, bu rapor inceleme raporu yerine geçebilmekte yani Devlet vergi inceleme elemanı tarafından inceleme yapılması gereği ortadan kalkmaktaydı.

  1. 1999/2 Sayılı Genelge, 2009/2 Sayılı Genelge İle Yürürlükten Kaldırılmıştır

Gelir İdaresi Başkanlığının 24/08/2009 tarih ve 2009/2 sayılı Vergi Denetimi ve Koordinasyonu İç Genelgesi'nin 5'inci maddesinde ;

"1999/2 sıra no.lu Vergi Denetimi ve Koordinasyon İç Genelgesi yürürlükten kaldırılmıştır."

ifadesi yer almaktadır.

Buna göre, Ağustos/2009 ayı ve daha sonraki dönemlerde, 12 vergilendirme döneminden fazla teminatsız ve raporsuz nakden veya mahsup yoluyla KDV iadesi alan mükelleflerin, bu aylardan biri için incelemeye sevk edilmemesi gerekir.

KDV iadesi inceleme gereği YMM raporu ile yerine getirilen KDV iadesi tasdik sözleşmelerinin, 1999/2 sayılı Genelge'nin yürürlükten kaldırılması karşısında hangi işleme tabi tutulacağı, mükellefler ile ilgili YMM arasında kararlaştırılacak bir husustur. Ancak, 24/08/2009 tarihinden itibaren mahsuben iade talepleri için YMM raporu ibrazı gereği ortadan kalkmıştır.

Lütfen, daha detaylı bilgi için bizimle iletişim kurmakta tereddüt etmeyiniz.

Saygılarımızla,

ALTINDAĞ YMM LTD.ŞTİ.