Ankara; 29/09/2009

Sirküler:2009/50

Vergi İnceleme Raporları Sonuçlarının Muhasebe Kaydı

"Bu sirkülerin hazırlanmasında Vergi Dünyası Eylül 2009 sayısında yer alan Sayın (Baş Hesap Uzmanı) Muzaffer Küçük'ün "Vergi İnceleme Raporları Sonuçlarının Muhasebeleştirilmesi" makalesi esas alınmıştır."

  1. Giriş

Bilindiği üzere, Vergi incelemeleri ile yapılan ek tarhiyatlar ekseriyetle dönem matrahı değiştirilmek suretiyle oluşmaktadır. Bu nedenle tarhiyat söz konusu matrahı etkileyen unsurlardan herhangi birinde tespit edilecek farklılıktan kaynaklanacaktır. Bunlar; dönem hasılatı, dönem giderleri, indirimler, istisnalar, dönem maliyetleri, KKEG gibi unsurlardır.

Vergi incelemeleriyle yapılan ek tarhiyatların kesinleşmesi ile kamu otoritesi alacağı verginin doğruluğunu sağlamış olacaktır. Ancak birçok halde inceleme elemanınca tespit edilen yeni kazanç nedeniyle işletme ortaklarının kâr payı haklarında da değişiklik olur. Bu değişikliklerin yerine getirilmesi sorumluluğu ise işletme yöneticilerine aittir.

Vergi inceleme sonucu, ister işletme ortaklarının kâr payı haklarını etkilesin ister etkilemesin vergi inceleme elemanı tarafından dönem kazancından, dönem matrahından ve ödenecek vergiler ile mahsup edilecek indirimler ve geçmiş yıllar zararında yapılacak değişikliklerin mutlak suretle işletme yasal kayıtlarına geçirilmesi gerekecektir. Aksi halde işletmenin mali tablosunda yer alan geçmiş yıllar kâr-zararı veya mali tablo dipnotlarında yer alacak indirim ve istisna rakamları gerçeği yansıtmayacaktır. Vergi inceleme raporunda düzeltilen konuya bağlı olarak bunların dışında kalan diğer bazı bilanço kalemleri de (örneğin stoklar) gerçeği ifade etmez hale gelebilecektir.

İşletme ile ilgili ortaya çıkan tüm işlemlerin işletme muhasebe kayıtlarında izlenmesi ve işletme mali tablolarına yansıtılması zorunludur. Mali mevzuat ve muhasebe tekniği bunu gerektirmektedir. Vergi incelemesi ve bunun sonuçlarının da işletme muhasebe kayıtlarına yansıtılması hem mali mevzuatın hem de TTK'nin bir gereğidir. Ancak burada işlemin muhasebe kaydına alınması, inceleme sonucu salınan verginin kesinleşmesini müteakiben olacaktır. Yargı mercilerinde dava konsu edilen vergi inceleme raporlarına ilişkin olarak, tarh edilecek verginin kesinleşmesi anına kadar muhasebe kaydı yapılması gerekmemekle birlikte muhasebenin ihtiyatlılık prensibi gereği bu durumun mali tablo dipnotlarında belirtilmesi gerekmektedir.

  1. Kayıt Dışı Hasılat

Kayıt dışı hasılatların tespit edildiği ve bu işlemlere ilişkin kârın vergilendirildiği Vergi İnceleme Raporu (VİR) uyarınca işletmenin ilgili dönem kârı ve ödeyeceği vergi tutarı değişecektir. Ayrıca VİR ile bir belirleme yapılmışsa işletmenin bu kayıt dışı işlemlere ilişkin alacak ve borcu da bilançoya aktarılabilir. Sonuçta kayıt dışı işlem VİR ile kayıt içine alınmış olmaktadır. Ancak genellikle VİR' da bu işlemlere ilişkin olarak sadece kâr rakamı kayıt içine alınmakla yetinilir.

Bir Hesap Uzmanı tarafından bir şirketin kayıt dışı ticaretinin ve buna ilişkin 760.000,-TL kazancının tespiti sonucu yazılan VİR ile kurumlar vergisi tarhiyatı istenmiş ve vergi ziyaı cezası kesilmiştir. Mükellefin talebi uyarınca yapılan Tarhiyat Öncesi Uzlaşmada 150.000,-TL'lik kurumlar vergisi ve 2.500,-TL ceza tutarında uzlaşılmıştır. Vergi dairesince de bu tarhiyata ilişkin ihbarname 15.02.2009 tarihinde mükellefe tebliğ edilmiştir. İhbarnamede ayrıca 68.000,-TL gecikme faizi hesaplanmıştır.

İhbarnamenin geldiği tarihte işletme aşağıdaki kaydı yapacaktır.

Vergi Öncesi Kâr :750.000,-TL

Tarh edilen Kurumlar Vergisi :150.000,-TL

Vergi Sonrası Kâr :600.000,-TL

 

------------------------- 15.02.2009 ---------------------------------------------

131- ORTAKLARDAN ALACAKLAR1 600.000

671-ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI2 600.000

Açıklama: VİR İhbarnamesi

--------------------------- /------ --- --------------------------------------------------------

131- ORTAKLARDAN ALACAKLAR 150.000

770-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ3 70.500

770.09.019- KKEG vergi cezası ve gecikme faizi

368-VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA 150.000

TAKSİTLEND. VERGİ VE DİĞ. YÜKÜML.

369-ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 70.500

 

Açıklama: Geçmiş dönem vergi ceza ve faiz tahakkuku

--------------------------- / ---------------------------------------------------------

Söz konusu vergi ve cezaların ödenme tarihinde aşağıdaki kayıt yapılacaktır.

--------------------------- / ---------------------------------------------------------

368-VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA 150.000

TAKSİTLEND. VERGİ VE DİĞ. YÜKÜML.

369-ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 70.500

100-KASA HESABI 220.500

Açıklama: Vergi, ceza ve faiz borçlarının ödenmesi

--------------------------- ----- / ------------------------------------------------------------

1. Hesabın detayında ilgili ortaklar itibariyle dağıtım yapılacaktır. Spesifik bir belirleme yoksa ortakların payları oranında dağılım yapılabilir.

2. Detay hesapta ilgili yıl itibariyle dağıtım yapılmalıdır. Ayrıca bu kâr kısmının vergi sonrası kâr olduğu ve ilgili tarihte TTK uyarınca ayrılan yedek akçe hesabında dikkate alınmamış olduğu unutulmamalıdır. Bu kâr kısmının yedek akçe hesaplamasına dahil edilmesi amacıyla bu hesap kullanılmıştır. Ancak cari dönem kazancının tespitinde bu kazanç kısmının vergi matrahının dışında tutulması (KKEG olarak) gerekmektedir. İşletme isterse bu kâr kısmını doğrudan 570-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI hesabına da kaydedebilir. Ancak bu durumda söz konusu kâr kısmı yedek akçe hesaplaması dışında kalmış olur. Kaldı ki bu hesaplar prensip itibariyle sadece dönem sonlarında kullanılır.

3. Maliyet hesapları dönem sonunda gelir tablosu hesabına devredilerek kapatılacaktır. Ayrıca burada kayda konu gider kanunen kabul edilmeyen gider niteliğinde olup hesap detayında ayrı izlenmesi gerekmektedir.

Yukarıda yer alan kayıtlar vergi ve ceza borçlarının kesinleşmesini müteakip yapılacaktır. Dava konusu yapılan VİR'larında muhasebe kaydı yine ilk derece mahkemesi kararı uyarınca vergi dairesince gönderilecek ihbarnameye dayanılarak yapılacaktır. VİR'na ilişkin davanın devam ettiği dönemlerde bir muhasebe kaydı yapılması zorunlu olmamakla beraber muhasebenin ihtiyatlılık prensibi gereği bu durumun bilanço dipnotlarında gösterilmesi gerekmektedir. Nitekim halka açık şirketler için SPK uygulaması da bu doğrultudadır.

  1. Geçmiş Yıllar Zararının Azaltılması

Bazı durumlarda mükellefin ilgili dönem faaliyetinin zararla sonuçlanmış olmasından veya mahsup edilebilecek geçmiş yıllar zararının bulunması nedeniyle vergi denetim elemanı tarafından yazılan VİR ile vergi tarhiyatı istenmez.  Bu tür raporlarla mükellefin inceleme dönemi veya daha önceki dönemden, inceleme döneminden sonraki döneme devreden zararları azaltılır.

Bu durumda herhangi bir vergi tahakkuk ve tahsilât kaydı yapılmayacağı açıktır. Bu tür raporlar için sadece geçmiş yıllar zararının azaltılmasına yönelik kayıt yapılır.4 Yukarıdaki örnekte işletmenin cari yılı faaliyet sonucunun (inceleme öncesi) normal dönemde 900.000,-TL zararla sonuçlandığını varsayalım. Bu durumda, önceki dönem bilanço zararı izleyen dönemin açılış kaydıyla 580 nolu hesaba aktarılmış olacağından, aşağıdaki şekilde kayıt yapılacaktır.

4. Geçmiş yıllar zararının azaltılmasına yönelik muhasebe kaydı yapılırken, mali kanunlar uyarınca dönem kazancından mahsup edebileceği öngörülen zararlara ilişkin nazım hesap kaydı veya dipnot açıklamalarının da düzeltilmesi gerektiği unutulmamalıdır.
------------------------- 15.02.2009 -------------------------------------------

131- ORTAKLARDAN ALACAKLAR 750.000

580-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI5 750.000

580.01.008- 2008 yılı zararı

 

Açıklama: VİR İhbarnamesi

--------------------------- ---/----- --------------------------------------------------------

İşletme cari döneminin kârlı ancak önceki dönemden devreden zararların bulunması nedeniyle kurumlar vergisi matrahı çıkmıyorsa ve inceleme dönemi kârı muhasebe kayıtlarında geçmiş yıllar (2007 yılı) zararına mahsup edilmişse aşağıdaki kayıt yapılacaktır.

------------------------- 15.02.2009 -------------------------------------------

131- ORTAKLARDAN ALACAKLAR 750.000

580-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI5 750.000

580.01.007- 2007 yılı zararı

Açıklama: VİR İhbarnamesi

--------------------------- /---------- ------------------------------------------------------

5. Burada 681-ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI hesabına kayıt yapılabilecek idiyse de bilanço hesabına kayıt yapmak daha pratik olacaktır. 681 no.lu hesaba kayıt yapılması halinde bunun KKEG olarak izlenmesi gerekecektir.

İşletme cari döneminin kârlı ancak önceki dönemden devreden zararların bulunması nedeniyle kurumlar vergisi matrahı çıkmıyorsa ve inceleme dönemi kârı muhasebe kayıtlarında geçmiş yıllar zararına henüz mahsup edilmemişse aşağıdaki kayıt yapılacaktır.

------------------------- 15.02.2009 --------------------------------------------

131- ORTAKLARDAN ALACAKLAR 750.000

570-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI6 750.000

570.01.008- 2008 yılı kârı

Açıklama: VİR İhbarnamesi

---------------------------/--------------------------------------------------------------------

6. Burada yedek akçe ayrılması gerekmeyeceğinden yine bilanço hesaplarının tercih edilmesi daha pratik olacaktır.

Bu alternatifte inceleme dönemi kârının geçmiş yıl zararına mahsup edildiğinde aşağıdaki muhasebe kaydı yapılacaktır.

--------------------------- /-------------------------------------- ---------------------------

570-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI7 750.000

570.01.008- 2008 yılı kârı

580-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI 750.000
580.01.007- 2007 yılı zararı

Açıklama: Kârların zararlara mahsubu

---------------------------/------------------------------------- -----------------------------

7. Burada yedek akçe ayrılması gerekmeyeceğinden yine bilanço hesaplarının tercih edilmesi daha pratik olacaktır.

  1. Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler

Denetim elemanı işletmenin kanunen kabul edilmeyen giderlerinin daha fazla olması gerektiğini tespit ederek bu yolla vergi matrahının artması gerektiği sonucuna ulaşmışsa dönem net kârı dışında bilanço kalemlerini değiştirecek bir muhasebe kaydı yapılmasına ihtiyaç yoktur. Bu durumda cari dönemde ödenmesi gereken vergi mükellefin beyan ettiğinden daha fazla olduğundan dönem net ticari kazancı bilançoda görüldüğünden daha az olacaktır. Bu nedenle VİR ile tarh edilen vergi kadar ilgili dönem net kârı azaltılacaktır. Söz konusu kâr azaltışının işletme yedek akçe hesaplanmasında dikkate alınması için düzeltmenin gelir tablosu hesapları aracılığıyla yapılması gerekmektedir.

Örneğin bir Hesap Uzmanı yazdığı VİR ile bir kurumun  KKEG'ni  artırmak  suretiyle  2008  yılı kazancı   üzerinden   ödenen   kurumlar   vergisini 78.000,- TL tutarında artırmıştır. Söz konusu VİR'na istinaden düzenlenen ihbarname 23.06.2009 tarihinde kesinleşmiştir. İhbarname uyarınca ayrıca 9.000,-TL gecikme faizi hesaplanmıştır. Bu işlemin kaydı aşağıdaki gibi olacaktır.

-------------------------23.06.2009 ---------------------------------------------

681-ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI8 87.000

368-VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA 78.000

TKSİTLEND. VERGİ VE DİĞ. YÜKÜML.

369-ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 9.000

Açıklama: Geçmiş dönem vergi ceza ve faiz tahakkuku

--------------------------- / ----------------------------------------------------------------

8. Bu hesap yerine doğrudan 570 nolu GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI da kullanılabilir. Ancak bu durumda yedek akçelerin hesabında dönem net kârı esas alınmamış olur.

  1. Fazla ve Yersiz İndirim Ve İstisna Uygulanması

Denetim elemanı işletmenin cari dönemde yararlandığı indirim ve istisnaların tutarında bir azaltma yapmak suretiyle vergi matrahının artması gerektiği sonucuna ulaşmışsa, bu nedenle yazılacak VİR ile tarh edilecek   vergi dönem net kârı dışında bilanço kalemlerini değiştirecek bir muhasebe kaydı yapılmasını gerektirmez. Ancak bazı durumlarda indirim ve istisna tutarının izlendiği nazım hesaplarda düzeltme yapılması gerekebilir.

Bu  durumda  cari  dönemde  ödenmesi  gereken vergi mükellefin beyan ettiğinden daha fazla olduğundan dönem net ticari kazancı bilançoda görüldüğünden daha az olacaktır. Bu nedenle VİR ile tarh edilen vergi kadar ilgili dönem net kârı azaltılacaktır.

Bu tür bir VİR'na ilişkin muhasebe kaydı da KKEG'e ilişkin başlıkta anlatıldığı gibi olacaktır.

  1. Fazladan Amortisman Ayrılması

Bazı durumlarda denetim elemanınca mükellef tarafından ayrılan amortismanlar eleştiri konusu yapılabilir. Mükellefin cari dönemde ayırdığı x sabit kıymet amortismanının olması gerekenden fazla olduğu gerekçesiyle denetim elemanı bu fazlalığı düzeltmişse, amortismanlarda azalma yaratan bu düzeltim tutarı kadar cari dönem kazancı artacak ve cari döneme ilişkin kazanç vergileri de artmış olacaktır. Böyle bir VİR'nda yapılan düzeltime ilişkin olarak hem sabit kıymet, hem birikmiş amortisman, hem de dönem kârında değişiklik yapılması gerekmektedir.

Örneğin bir Hesap Uzmanı bir kurumun 2008 yılında amortismana tabi (amortisman ayrılan ilk yıl) bir makine için 120.000,-TL fazladan amortisman ayırdığını tespit etmiştir. Denetim elemanı yazdığı VİR ile bu fazlalığı düzeltmiş, bu nedenle ortaya çıkan aynı tutardaki kurumlar vergisi matrah farkı üzerinden cezalı tarhiyat yapmıştır. VİR'na ilişkin ihbarname 5.6.2009 tarihinde kesinleşmiştir. Bu durumda işletme aşağıdaki kayıtları yapacaktır.

Tarh edilecek vergi (120.000 *0,20= : 24.000,-TL

Kesilecek vergi ziyaı cezası : 24.000,-TL

Gecikme faizi(yaklaşık) : 500,-TL

------------------------- 15.02.2009 -------------------------------------------

257- BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR9 120.000

257.18.254- A Makinesi 2008 yılı Amortismanı

770-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 24.500
770.09.019- KKEG vergi cezası ve gecikme faizi

671-ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI10 96.000

368-VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA 24.000

TKSİTLEND. VERGİ VE DİĞ. YÜKÜML.

369-ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 24.500

Açıklama: Geçmiş dönem vergi ceza ve faiz tahakkuku

--------------------------- /--------------------------------------- ---------------------------

9. 31.12.2008 tarihini izleyen geçici vergi dahil vergilendirme dönemlerinde bu kayıtla yapılan düzeltme esas alınarak amortisman ayrılacaktır. Anılan vergilendirme dönemleri kazancı bu kayıt yapıldığı tarihte belirlenmişse bu yani duruma göre düzeltme yapılması gerekmektedir.

10. Bu kayıtta cari dönem gelir tablosuna aktarılan kâr vergi sonrası kârdır. Ayrıca bu kârın cari dönemde kurumlar vergisi hesaplanmasında dikkate alınmayacağı açıktır. (2 nolu dipnot)

  1. Kaydı Envanter Farkı

Denetim elemanının inceleme döneminde dönem kazancını azalması sonucunu doğuracak şekilde kaydi envanter farkı tespit etmesi, işletme stoklarının fiilen olduğundan daha düşük gösterilmiş olduğu ve bu düşüklük kadar malın ilgili dönem satılan mal maliyetine kaydedilmek suretiyle ilgili dönem kazancının anılan tutar kadar düşük hesaplanmış olduğunu gösterir. Hâlbuki satılan mal maliyetine eklenen bu tutarlar ilgili dönem sonu itibariyle fiilen işletme stokunda yer almaktadır.

Böyle bir durumun tespiti halinde VİR'nun sonucuna göre hem kâr-zarar hesaplarında hem de stok hesaplarında düzeltme yapılması gerekmektedir.

Örneğin bir işletmenin ticaretini yaptığı A malında inceleme dönemi olan 2008 yılı için 240.000,-TL'lik fark tespit edildiğini kabul edelim. Denetim elemanı yazdığı VİR ile bu envanter farkının ilgili dönem satılan mallar maliyetinden çıkartılarak stok hesaplarına alınması gerektiği ve bu nedenle ortaya çıkan 2008 yılı kazanç farkı (aynı tutarda) üzerinden kurumlar vergisi hesaplanması gerektiğini bildirmiştir.  Yazılan VİR uzlaşmaya konu edilmiş olup uzlaşma sonucu 48.000,-TL kurumlar  vergisi tarhiyatı yapılmış, 2.500,-TL ceza kesilmiş ve 2.100,-TL de gecikme faizi hesaplanmıştır. VİR'na ilişkin ihbarname 25.6.2009 tarihinde kesinleşmiştir.

Tarh edilecek vergi (240.000 *0,20=) :48.000,-TL

Kesilecek vergi ziyaı cezası : 2.500,-TL

Gecikme faizi : 2.100,-TL

------------------------- 25.06.2009 ----------------------------------------------

153- TİCARİ MALLAR 240.000

153.01.001- A Malı

770-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 4.600
770.09.019- KKEG vergi cezası ve gecikme faizi

671-ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI11 192.000

368-VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA 48.000

TAKSİTLEND. VERGİ VE DİĞ. YÜKÜML.

369-ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 4.600

Açıklama: Geçmiş dönem vergi ceza ve faiz tahakkuku

--------------------------- ----------/-------------------------------- ---------------------------

11. Bu kayıtta cari dönem gelir tablosuna aktarılan kâr vergi sonrası kârdır. Ayrıca bu kârın cari dönemde kurumlar vergisi hesaplanmasında dikkate alınmayacağı açıktır. (2 nolu dipnot)

  1. Maliyetlerin Hatalı Tespiti

Üretim işletmelerinde dönem içinde üretilen mamullerin büyük bir kısmı aynı dönemde satışa konu edilir. Dolayısıyla satılan bu mamullerin maliyet bedelleri ilgili dönem kazancının tespitinde hasılattan indirim konusu yapılır. Bu nedenledir ki üretilen mamullerin maliyetlerinin hatalı tespit edilmesi dönem kazancını olumlu veya olumsuz yönde mutlaka etkiler.

Denetim elemanının inceleme döneminde dönem kazancının azalması sonucunu doğuracak şekilde üretilen ve satılan mal maliyetinin   hatalı (yüksek) olduğunu tespit etmesi durumunda, bu tespit, işletme ilgili mal stoklarının fiilen olduğundan bu tutar kadar daha düşük tutarda yer almış olduğunu ve (bu tutar kadar mal maliyetinin ilgili dönem satılan mal maliyetine kaydedilmek suretiyle) ilgili dönem kazancının anılan tutar kadar düşük hesaplanmış olduğunu gösterir. Hâlbuki satılan mal maliyetine dâhil edilen bu maliyet tutarının ilgili dönem sonu itibariyle fiilen işletme stokunda bulunan malın maliyeti içinde yer alması gerekirdi.

Böyle bir durumun tespiti halinde kaydi envanter farkında olduğu gibi, VİR sonucuna göre hem kâr zarar hesaplarında hem de stok hesaplarında düzeltme yapılması gerekmektedir.

Örneğin bir Hesap Uzmanı tarafından bir işletmenin ürettiği B malının üretim maliyetinin dağıtımında hata olduğu tespit edilmiştir. İşletme, üretim maliyetine dâhil edilmesi gereken bir maliyet unsurunu doğrudan gider yazmıştır. Bu hata nedeniyle inceleme dönemi olan 2008 yılı içinde üretilip satılan mamulün toplam maliyeti 1.900.000,-TL tutarında artmıştır. Bu maliyetin 650.000,-TL'lik kısmı dönem içinde üretilip stokta kalan ürüne ilişkin olduğu belirlenmiştir.

Denetim elemanı yazdığı VİR ile söz konusu gideri dönem giderlerinden çıkartarak üretim maliyetine dâhil etmiş, üretilip satılan mamul maliyetine isabet eden kısmı satılan mamul maliyeti içinde dönem giderlerine ithal etmiş ve stokta kalan ürün maliyetine isabet eden 650.000,-TL'lik kısmı ise ilgili ürün stok değerine ilave etmiştir. Dolayısıyla denetim elemanı, 650.000,-TL'lik giderin dönem giderleri arasından çıkartılarak stok değerine ilave edilmesini ve bu nedenle ortaya çıkacak aynı tutarda  2008 yılı kazanç farkı üzerinden kurumlar vergisi hesaplanması gerektiğini belirtmiştir.

Yazılan VİR uzlaşmaya konu edilmiş olup uzlaşma sonucu varılan sonuca göre düzenlenen ihbarname ile mükellef kuruma aşağıdaki tutarlarda vergi, ceza ve gecikme faizi salınmıştır. VİR'na ilişkin ihbarname 15.07.2009 tarihinde kesinleşmiştir.

Tarh edilecek vergi (650.000 *0,20=) :130.000,-TL

Kesilecek vergi ziyaı cezası : 9.500,-TL

Gecikme faizi : 7.100,-TL

Bu ihbarnameye ilişkin muhasebe kaydı aşağıdaki gibi olacaktır.

------------------------- 15.07.2009 -----------------------------------------------

152- MAMÜLLER 650.000

152.01.007- B Malı

770-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 16.600

770.09.019- KKEG vergi cezası ve gecikme faizi

671-ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI12 520.000

368-VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA 130.000

TAKSİTLEND. VERGİ VE DİĞ. YÜKÜML.

369-ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 16.600

Açıklama: Geçmiş dönem vergi ceza ve faiz tahakkuku

--------------------------- / --------------------------------------------------------------------

12. Bu kayıtta cari dönem gelir tablosuna aktarılan kâr vergi sonrası kârdır. Ayrıca bu kârın cari dönemde kurumlar vergisi hesaplanmasında dikkate alınmayacağı açıktır (2 nolu dipnot). Ayrıca cari dönem gelir tablosunda yer alan satılan mamul maliyeti tutarının (1.900.000-650.000=)1.250.000,-TL tutarında düşük olduğu, dönem faaliyet giderlerinin de 1.900.000,-TL tutarında yüksek olduğu unutulmamalıdır. Bu durumun işletme raşyolarını etkileyeceğini hatırlatmak isteriz.

  1. Sonuç

VİR sonucuna göre salınan vergi ve kesilen  cezalara  ilişkin  ihbarnamenin  kesinleşmesini müteakip düzeltme kayıtları yapılmalıdır.

Raporların dava konusu yapılmaması halinde dava açma süresinin bitmesi ile dava konusu yapılan raporlarda ilk derece mahkemesinde davanın kaybedilmesi ve buna ilişkin ihbarnamenin tebliği ile kayıtların yapılması gerekir. Kaybedilen ilk derece mahkemesinin temyiz edilmesi halinde düzeltme kaydı yapmak için temyiz sonucu beklenilmeyecektir.13 Bu davanın temyizde kısmen veya tamamen kazanılması halinde ise ilk derece mahkemesi sonucuna göre yapılan düzeltme kayıtları temyiz sonucuna göre son defa tadil edilecektir. Diğer taraftan davanın ilk derece mahkemesinde kazanılması ancak kamu idaresince yapılacak temyizde kısmen veya tamamen kaybedilmesi halinde düzeltme kaydının temyiz sonucuna göre yapılması gerekmektedir.

Lütfen, daha detaylı bilgi için bizimle iletişim kurmakta tereddüt etmeyiniz.

Saygılarımızla,

ALTINDAĞ YMM LTD.ŞTİ.