Sirküler:2009/48

İşgücü Temini Hizmetlerinde KDV Tevkifatı

 1. Giriş

Bilindiği üzere, KDV alacağını teminat altına almak amacıyla, işgücü girdisi yüksek sektörlerde son yıllarda yaygınlaşan bir şekilde KDV tevkifatı uygulanmaktadır. Zira, esas girdisi işgücü olan mal ve hizmet üretim işletmelerinde indirim KDV tutarı düşük olduğundan, hemen hemen her vergilendirme döneminde ödenecek KDV çıkmaktadır. Bu durum, kimi işletmeleri, ödenecek KDV tutarını vergi dairesine intikal ettirmemek için, sahte ve/veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanımına yönlendirebilmektedir. KDV tevkifatı uygulamasıyla, özü itibariyle, bu eğilimin önlenmesi ve KDV alacağının güvenle vergi dairesine intikali beklenmektedir.

Bu cümleden olmak üzere, uygulamada katma değer vergisi mükellefi bazı işletmeler mal veya hizmet üretimlerine ilişkin olarak ihtiyaç duydukları işgücünü kendilerine hizmet akdi ile bağlı ücretli statüsünde hizmet erbabı çalıştırarak temin etmek yerine, alt işverenlerden veya bu alanda faaliyette bulunan diğer kurum, kuruluş veya organizasyonlardan satın almaktadırlar.

 1. İşgücü Temini Hizmetinde %90 Oranında KDV Tevkifatı Yapılmalıdır?

Maliye Bakanlığı'nca yayımlanan 96 Seri No.lu KDV Genel Tebliği1 ile 01/12/2005 tarihinden itibaren, katma değer vergisi mükelleflerinin alt işverenlerden veya bu konuda faaliyette bulunan diğer işletmelerden temin ettikleri işgücü hizmetine ait katma değer vergisinin % 90'ının tevkifata tabi tutulması ve bunlar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilmesi gerekmektedir.

 1. Kimler KDV Tevkifatı Yapmak Zorundadır?

İşgücü temin hizmetlerinde aşağıdaki sayılan mükellefler, kurum ve kuruluşlar KDV tevkifatı yapmak zorundadır.

 • Gerçek usulde vergilendirilen bütün KDV mükellefleri,

 • Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ve bunların teşkil ettikleri birlikler,

 • Döner sermayeli kuruluşlar,

 • Kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,

 • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,

 • Üniversiteler (vakıf üniversiteleri hariç, vakıf ünüversiteleri KDV mükellefidirler),

 • Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,

 • Bankalar ve özel finans kurumları,

 • Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri),

 • Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,

 • Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,

 • Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,

 1. Tevkifat Uygulamasının Kapsamı Nedir?

Düzenleme, eleman temini şeklindeki hizmetleri kapsamaktadır. Eleman temin hizmeti dışındaki hizmet ifaları, bu düzenleme ve/veya KDV tevkifat uygulaması kapsamında değerlendirilmeyecektir (97 Seri No'lu KDV Genel Tebliği2).

97 Seri No'lu KDV Genel Tebliği'nde işgücü temini hizmetlerinde tevkifat uygulamasına aşağıdaki örnekler verilmiştir.

Örnek 1:İmalatçı (A) firması, üretim faaliyetinde çalıştırmak üzere (B) firmasından, ürünlerin ambalajlama işlerinde çalıştırmak üzere (C) firmasından eleman temin etmiştir. (B) ve (C) firmalarından yapılan bu eleman tedariki işgücü hizmet alımı mahiyetinde olduğundan tevkifata tabi olacaktır.

Örnek 2:(A) firması, ürünlerinin pazarlama ve tanıtımını, müşteri ile birebir temas kuran elemanlar aracılığıyla yapmaktadır. Firma bu işi;

 • kendisiyle ücret akdi bulunan,

 • kişisel başvuruları üzerine anlaşmaya varılan,

 • (B) firmasından temin edilen,

elemanlar aracılığıyla yürütmektedir.

İlk iki gruba giren elemanlar bakımından tevkifatın söz konusu olmayacağı tabiidir. (B) firmasından yapılan eleman temini işgücü hizmet alımı mahiyetinde olduğundan yani elemanların sevk, idare ve kontrolü fiilen (A) firmasında bulunduğundan tevkifat kapsamında işlem yapılacaktır.

Örnek 3:(A) firması, işyeri merkezinin farklı bir binaya taşınması için (B) firması ile anlaşma yapmış, (B) firması taşıma işini 6 eleman kullanarak sözleşme şartlarına uygun olarak yerine getirmiştir.

Bu işlemde işgücü temin hizmeti değil taşıma hizmeti alınması söz konusu olduğundan tevkifat uygulanmayacaktır. Ancak (B) firması, taşıma işinde kullanacağı elemanları (C) firmasından temin etmişse, taşıma işinde kullanılacak elemanların sevk ve idaresi (B) firmasında olduğundan söz konusu elemanların (C) firmasından temini tevkifata tabi olacaktır.

Örnek 4:(A) bankası ile mali müşavirlik hizmeti sunmak üzere anlaşması bulunan (B) mali müşavirlik işletmesinin bazı elemanları, belirli dönemlerde kayıtlarını tutmak üzere (A) bankasının mekânlarında çalışmaktadır. Eleman tahsisi şeklindeki bu hizmet, mali müşavirlik hizmetinin tamamlayıcısı olarak sunuluyor ve bedeli de mali müşavirlik bedeli içinde tahsil ediliyorsa tevkifata tabi olmayacaktır. Ancak muhasebe kayıtlarının tutulması işini yapan elemanlar, 3568 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde belirtilen meslekî hizmetlere ilişkin anlaşma bulunmayan herhangi bir firmadan temin ediliyorsa tevkifat uygulanacaktır.

 1. İşgücü Temin Hizmeti KDV Tevkifatında İade Nasıl Yapılır?

Tevkifat kapsamına alınan işgücü temin hizmeti nedeniyle iadesi gereken katma değer vergisinin nakden veya mahsuben iadesi miktarına bakılmaksızın sadece;

 • banka teminat mektubu veya

 • vergi inceleme raporu karşılığında

yerine getirilir.Teminat mektupları vergi inceleme raporu sonucuna göre çözülür.

Teminat karşılığı iade almak isteyenlerin;

 • İade talep dilekçesi ile birlikte

 • İşgücü hizmeti dolayısıyla düzenleyecekleri faturaların onaylı listesi,

 • İade talep ettikleri döneme ait indirilecek katma değer vergisi listesi ve

 • Banka teminat mektubunu

vergi dairesine ibraz etmeleri gerekmektedir.

Nakden veya mahsuben iade talepleri beyannamenin verilip dilekçe ve ekleri ile banka teminat mektubunun vergi dairesine ibraz edildiği tarihte geçerlik kazanır.

Lütfen, daha detaylı bilgi için bizimle iletişim kurmakta tereddüt etmeyiniz.

Saygılarımızla,

ALTINDAĞ YMM LTD.ŞTİ.

1 96 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği 18/11/2005 gün ve 25997 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

2 97 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği 31/12/2005 gün 26040 (4.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.