Ankara; 09/07/2009

Sirküler:2009/39

Elektronik Ortamda Verilmesi Gereken Bildirim ve Formların

Süresinde Verilmemesi Halinde Özel Usulssüzlük Cezası Uygulaması

1) Giriş

Bilindiği üzere, 16/06/2009 tarihli ve 5904 sayılı "Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" 03/07/2009 tarih ve 27277 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Anılan Kanunla yapılan değişikliklerle ilgili olarak 06/07/2009 tarih ve 34 sayılı Sirkülerimizde genel açıklamalar yer almıştır. Aşağıda 16/06/2009 tarih ve 5904 sayılı Kanunun 22 nci maddesiyle 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 355 inci maddesinde yapılan değişiklikler daha ayırıntılı açıklanmıştır.

2) Yapılan Düzenlemeler

a) VUK Mükerrer 355'te Yer Alan Ceza Tutarları Düşürülmüştür

Bilindiği üzere, halen yürürlükte bulunan 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 355 inci maddesinin birinci fıkrasına göre;

Anılan Kanunun 86, 148, 149, 150, 256 ve 257 nci maddelerinde yer alan zorunluluklar ile mükerrer 257 nci madde uyarınca getirilen zorunluluklara uymayan (Kamu idare ve müesseselerinde bilgi verme görevini yerine getirmeyen yöneticiler dahil);

  • Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.600,00 TL,
  • İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 760,00 TL,
  • Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında ise 350,00 TL

özel usulsüzlük cezası kesilmektedir.

Ayrıca, Kanun metninde, eski para cinsinden bu rakamlar, sırasıyla 100.000.000 lira, 50.000.000 lira ve 25.000.000 lira olarak yer almaktadır.

5904 sayılı Kanunun 22 nci maddesiyle, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerer 355 inci maddesinde yer alan "100.000.000 lira", "50.000.000 lira" ve "25.000.000 lira" ibareleri sırasıyla "1.000 Türk Lirası", "500 Türk Lirası" ve "250 Türk Lirası" şeklinde değiştirilmiştir. Dolayısıyla, maddede yer alan rakamlar yeni para cinsinden ifade edilir hale gelmiştir. Bu değişikllikler 01/08/2009 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

Ayrıca, dikkat edilirse, halen yürürlükte bulunan ve 2009 takvim yılı için geçerli olan 1.600 TL'lik özel usulsüzlük cezası tutarı 1.000 TL, 760 TL'lik özel usulsüzlük cezası tutarı 500 TL ve 350 TL'lik özel usulsüzlük cezası tutarı ise 250 TL'sına indirilmiştir.

b) Özel Usulsüzlük Cezası Uygulaması

5404 sayılı Kanunun 22 inci maddesiyle 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesinin;

  • ikinci fıkrasının sonuna "Ancak, bu ödevlerin yerine getirilmesine ilişkin usul ve esasların Maliye Bakanlığınca yapılan düzenleyici idari işlemlerle duyurulması halinde, ilgililere ayrıca yazılı olarak bildirilme şartı aranmaz." cümlesi eklenmiş ve
  • Ayrıca maddenin sonuna

"Elektronik ortamda verilme zorunluluğu getirilen bildirim veya formlara ilişkin olarak süresinden sonra düzeltme amacıyla verilen bildirim ve formların, belirlenen sürelerin sonundan itibaren 10 gün içinde verilmesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilmez, takip eden 15 gün içinde verilmesi halinde ise kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası 1/2 oranında uygulanır.

Elektronik ortamda beyanname ile bildirim ve form verme mecburiyetine uymayanlara bu maddeye göre ceza kesilmesi halinde, 352 nci maddenin birinci derece usulsüzlüklerle ilgili (1) numaralı bendi ile ikinci derece usulsüzlüklerle ilgili (7) numaralı bendi uyarınca ayrıca ceza kesilmez." fıkraları eklenmiştir.

Bu hükümler, 01/08/2009 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Yapılan bu düzenlemeler ile; elektronik ortamda verilmesi zorunluluğu getirilen bildirim ve formlar(örneğin Ba/Bs) için 10 günlük cezasız düzeltme süresinin verilmesi,  bu süreyi takip eden 15 gün içinde düzeltme verilmesi halinde ise kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezasının yarısı uygulanacaktır.

Dolayısıyla, elektronik ortamda verilme zorunluluğu getirilen bildirim veya formlara ilişkin olarak süresinden sonra düzeltme amacıyla verilen bildirim ve formların, belirlenen sürelerinin sonundan itibaren 10 gün içinde verilmesi hainde özel usulsüzlük cezası ve/veya usulsüzlük cezası kesilmeyecektir.

Özel usulsüzlük ve/veya usulsüzlük cezası geçen 10 günlük süreyi takip eden 15 gün içinde verilmesi gereken bildirim ve formların verilmesi halinde ise, kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezasının yarısı kesilebilecektir.

Prensip itibariyle, ceza kesilmesi için, yazılı uyarı şartı zımnen bulunmaktadır. Ancak, eğer bu konuda genel tebliğ ile bir düzenleme yapılmış ise, söz konusu genel tebliğ yazılı tebligat kabul edildiğinden, vergi daireleri ve/veya vergi idaresi tarafından ayrıca, yazılı tebligat yapılması söz konusu olmayacaktır.

Diğer taraftan, elektronik ortamda verilmesi gereken beyannanameler ile bildirim ve formların(örneğin Ba/Bs) bu ortamda verilmemesi halinde, eğer 213 sayılı Vergi Ususl Kanunu'nun mükerrer 355 inci maddesine göre özel usulsüzlük cezası kesilmiş ise, bu durumda ayrıca, aynı Kanunun 352/I-1 ve 352/II-7 maddelerine göre, birinci ve ikinci derece usulsüzlük cezası kesilemeyecektir.

Lütfen, daha detaylı bilgi için iletişim kurmakta tereddüt etmeyiniz.

Saygılarımızla,

ALTINDAĞ YMM LTD.ŞTİ.