Ankara; 01/07/2009

Sirküler:2009/33

Mali Tatil ve Beyan Süreleri

Bilindiği üzere, 15/03/2007 tarihli ve 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun 1 inci maddesine göre;

 • Her yıl tem­muz ayı­nın bi­rin­den yir­mi­si­ne ka­dar (yir­mi­si da­hil) ma­lî ta­til uy­gu­la­nır,
 • Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde, malî tatil, temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlar.

Dolayısıyla 1-20 Temmuz 2009 tarihlerini kapsayan dönem mali tatildir.

Yukarıda anılan Kanun maddesinin (2) numaralı fıkrasına göre, be­ya­na da­ya­lı tar­hi­yat­ta, ka­nu­ni sü­re­sin­de veril­me­si ge­re­ken be­yan­na­me­le­rin ve­ril­me sü­re­le­ri ta­ti­lin son gü­nü­nü iz­le­yen ta­rih­ten iti­ba­ren ye­di gün uza­mış sa­yı­lır.

Buna göre, Temmuz ayı içinde ifası gereken ve mali tatil dolayısıyla süresi değişen yükümlülükler ve beyanlar aşağıdaki gibidir.

27 Temmuz 2009

 • Mayıs 2009 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
 • Mayıs 2009 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
 • Haziran 2009 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı
 • Nisan- Mayıs- Haziran 2009 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı
 • Haziran 2009 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı
 • Haziran 2009 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
 • Nisan-Mayıs-Haziran 2008 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Mad. Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
 • Haziran 2009 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
 • Nisan- Mayıs- Haziran 2009 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
 • 1-15 Temmuz Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Lütfen, tereddüt halinde veya daha ayrıntılı bilgi için iletişim kurunuz.

Saygılarımızla.

ALTINDAĞ YMM LTD. ŞTİ.