Ankara; 11/06/2009

Sirküler:2009/23

5811 Sayılı Kanun Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun Kapsamında Tahakkuk Eden Vergilerin Eden Vergilerin Tecil Edilemeyeceğini İlişkin Tahsilat İç Genelgesi Yayınlandı

T.C. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 08/06/2009 tarih 2009/3 Seri No'lu TAHSİLAT İÇ GENELGESİ'nin ilgili bölümü aşağıdaki gibidir.

"İlgi    : 30/06/2008 tarihli ve 2008/3 Seri No.lu Tahsilat İç Genelgesi.

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden, ilgide kayıtlı İç Genelge ile Katma Değer Vergisi, Geçici Vergi, Özel Tüketim Vergisi, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi, Özel İletişim Vergisi, Harçlar (İkmalen tarhiyata dayanan tapu harçları hariç), Fonlar, Ecrimisil, Eğitime Katkı Payı ve Eğitime Katkı Payına ait gecikme zammı ile sınırlı uygulama süresine sahip ek vergilerden olan alacakların tecil edilmeyeceği bildirilmişti.

22/11/2008 tarihli ve 27062 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun kapsamında tahakkuk eden vergiler de mükelleflerin çok zor durumda olup olmadıklarına bakılmaksızın hiçbir şekilde tecil edilmeyecektir."

Lütfen, tereddüt halinde veya daha ayrıntılı bilgi için iletişim kurunuz.

Saygılarımızla.

ALTINDAĞ YMM LTD. ŞTİ.