Ankara; 25/05/2009

Sirküler:2009/17

Panelvan Tipi Araçlarda KDV İndirimi

Bilindiği üzere, halen yürürlükte bulunan mevzuata göre, kullanılmamış araçlarda KDV oranı %18, kullanılmış araçlarda (binek otomobiller hariç) %18 ve kullanılmış binek otomobillerde ise  %1'dir.

Diğer taraftan, 3065 sayılı KDV Kanunu'nun 30 uncu maddesinin (b) işaretli bendinde, "faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, işletmelere ait binek otomobillerin alış belgelerinde gösterilen KDV'nin mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan KDV'den indirilemeyeceği" hükme bağlanmıştır.

3065 sayılı KDV Kanunu'nda, binek otomobiller dışındaki, diğer araçların alımında ödenen KDV'nin indirimini sınırlayan herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Bu nedenle, işletmelere ait veya aktife dahil bulunan, binek otomobili dışındaki, taşıtların alımında ödenen KDV, genel esaslar çerçevesinde indirim konusu yapılabilecektir.

Gümrük tarifesinin 87.04 pozisyonunda tarif edilen panelvan veya kamyonet olarak satın alınan araçlar için ödenen KDV, alımın yapıldığı dönemde indirim konusu yapılabilecektir. Bu şekilde araç satın alındıktan sonra, arkaya koltuk eklenmek, cam açmak gibi tadilatlar yapılarak aracın 87.03 tarife pozisyonundaki binek otomobili veya (8+1) kişi taşımak üzere imal edilmiş araca dönüştürülmesi halinde, indirim konusu yapılan verginin Kanun'un 30 uncu maddesinin (b) işaretli bendi ile 35 inci maddesi hükümlerine göre düzeltilmesi gerekir.

Düzeltme işlemi, daha önce indirim konusu yapılmış KDV'nin, dönüşümü yapılan aracın trafik siciline kayıt ve tescil ettirildiği dönem beyannamesinde hesaplanan KDV'ye ilave edilmek suretiyle yapılacağı tabidir. Bu şekilde indirim hesaplarından çıkarılacak olan KDV'nin ise doğrudan gider veya maliyete intikal ettirilmek suretiyle telafi edilmesi gerekir.

Aynı şekilde, 87.02 tarife pozisyonunda satın alınan minibüslerin, koltukları sökülmek suretiyle 87.03 tarife pozisyonuna giren araçlara dönüştürülmesi halinde de KDV'nin yukarıdaki hükümlere göre düzeltilmesi gerekmektedir.

Doblo, Connect, Kango, Combi, Partner, Caddy, Transporter, Stratex gibi (4+1) araçların 21/07/2005 tarihine kadar yük taşımak üzere imal edilmiş araç olarak sınıflandırıldığı, ancak Gümrük Müsteşarlığı'nın 8 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) ile bu araçlar 21/07/2005 tarihinden itibaren binek otomobili sınıfına dahil edilmiştir.

Yukarıda sayılan araçlar 21/07/2005 tarihine kadar 87.04 tarife pozisyonunda sınıflandırıldığı için binek otomobil sınıfına dahil edildiğinden, bu araçların alımında ödenen KDV Kanun'un 30 uncu maddesinin (b) işaretli bendine göre indirim konusu yapılamayacaktır.

Lütfen, tereddüt halinde veya daha ayrıntılı bilgi için iletişim kurunuz.

Saygılarımızla.

ALTINDAĞ YMM LTD. ŞTİ.