Ankara; 20/05/2009

Sirküler:2009/16

Dövizli İşlemlerin Değerlemesinde Esas Alınacak Kur

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 280 inci maddesine göre, yabancılar paralar borsa rayici ile değerlenir. Borsa rayicinin takarrüründe muvazaa olduğu anlaşılırsa bu rayiç yerine alış bedeli esas alınır. Yabancı paranın borsada rayici yoksa, değerlemeye uygulanacak kur Maliye Bakanlığınca tespit olunur.

Öte yandan, 130 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 217 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtildiği üzere, değerleme günü itibariyle Maliye Bakanlığı'nca kur ilan edilmediği hallerde T.C. Merkez Bankasınca ilan edilen kurların esas alınması gerekmektedir.

Bu şekilde yapılacak değerlemelerde efektif cinsinden yabancı paralar için T.C. Merkez Bankası'nca ilan edilen efektif alış kurunun (bulunmaması halinde döviz alış kurunun), döviz cinsinden yabancı paralar içinse döviz alış kurunun uygulanması gerekir.

Ancak, Damga  Vergisi uygulamasında farklı bir esas benimsenmiştir.

35 Seri No'lu Damga Vergisi Genel Tebliği'nde aşağıdaki açıklamalar yapılmıştır.

Vergiye tabi kağıdın yabancı para cinsinden düzenlenmesi halinde kağıt üzerinde yer alan dövizin, kağıdın düzenlendiği tarihteki T.C. Merkez Bankasınca tespit ve ilan olunan cari döviz satış kuruna göre bulunacak Türk Lirası karşılığı üzerinden damga vergisi hesaplanır.

Lütfen, tereddüt halinde veya daha ayrıntılı bilgi için iletişim kurunuz.

Saygılarımızla.

ALTINDAĞ YMM LTD. ŞTİ.