Ankara; 03/02/2009

Sirküler:2009/6

5084 Sayılı Teşvik Kanunu Kapsamındaki İllerde

Faaliyet Gösteren Mükelleflerin Gelir Vergisi Stopajı Teşvik Uygulamasına İlişkin Süreler

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nca "tahsil imkamsızlığı nedeniyle terkin"  konulu 19/03/2009 ve 5084-1/2009-1/ Aylık Muhtasar Beyanname sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Sirküleri/1 Gelir İdaresi Başkanlığı web sayfasında (www.gib.gov.tr) yayımlanmıştır.

Anılan sirküler ile 5084 sayılı Teşvik Kanunu kapsamındaki illerde gelir vergisi stopajı teşviki uygulama süreleri hakkında açıklama yapılmıştır. Sirküler 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 94, 98, ve 5084 sayılı Kanunu'nun 3 üncü maddesinin (7) numaralı fıkrasının h bendi ile ilgili olup ücretler üzerinden tevkif yoluyla ödenen gelir vergisini ilgilendirmektedir.

Söz konusu sirküler aşağıdaki gibidir.

"1. Giriş

5084 sayılı Teşvik Kanunu kapsamındaki illerde faaliyet gösteren mükelleflerin gelir vergisi stopajı teşviki uygulamasına ilişkin süreler bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2. Yasal Düzenleme

5838 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin onüçüncü fıkrasıyla "5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3 üncü, 4 üncü ve 6 ncı maddelerinin birinci fıkralarında yer alan "31.12.2008" ibareleri "31/12/2009" şeklinde değiştirilmiş, 7 nci maddesinin (h) bendinde yer alan "31/12/2007" ibaresinden önce gelmek üzere "31/12/2004 tarihine kadar tamamlananlar için 31/12/2009 tarihine kadar," ibaresi eklenmiştir." şeklinde değişiklik yapılmış olup bu hüküm 1/1/2009 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

3. Gelir Vergisi Stopajı Teşviki Uygulama Süreleri

5084 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde yer alan gelir vergisi stopajı teşviki uygulaması, 1/4/2005 tarihinden itibaren yeni işe başlayanlar ile 1/4/2005 tarihinden önce işe başlamış olan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri için 31/12/2009 tarihine kadar uzatılmıştır.

Öte yandan, 5838 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin onüçüncü fıkrasıyla değişik 5084 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin (h) bendine göre, bu Kanun kapsamına giren illerdeki yeni yatırımlar nedeniyle uygulanacak vergi teşviki 5084 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde yer alan süreye bakılmaksızın,

  • 31/12/2004 tarihine kadar tamamlanan yatırımlar için 31/12/2009 tarihine kadar,
  • 01/01/2005 - 31/12/2007 tarihleri arasında tamamlanan yatırımlar için beş yıl süreyle,
  • 31/12/2008 tarihine kadar tamamlanan yatırımlar için dört yıl süreyle,
  • 31/12/2009 tarihine kadar tamamlanan yatırımlar için üç yıl süreyle

uygulanacaktır.

Teşvik uygulaması Çanakkale ilinin Bozcaada ve Gökçeada ilçeleri için, 5615 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin (D) fıkrası ile 5084 sayılı Kanuna eklenen geçici 2 nci madde gereği 5615 sayılı Kanunun yayımı tarihinden itibaren, maddede yer alan şartları taşımaları kaydıyla, 5 yıl süreyle geçerli olacaktır.

4. Ocak 2009 Ayına İlişkin Uygulama

5084 sayılı Kanun kapsamında gelir vergisi stopajı teşviki uygulamasından  yararlanma süresi 31/12/2008 tarihinde sona eren yatırımlar için sürenin 31/12/2009 tarihine kadar uzatıldığına ilişkin 5838 sayılı Kanun, 1/1/2009 tarihinden geçerli olmak üzere 28/02/2009 tarihli ve 27155 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Bu nedenle, teşvik kapsamında olan mükelleflerin Ocak 2009 dönemine ait muhtasar beyannamelerinin terkin kapsamında değerlendirilebilmesi amacıyla, Ocak 2009 dönemine ilişkin olarak düzeltme beyannamesi vermeleri halinde 213 sayılı Kanun hükümlerine göre düzeltme işlemi yapılarak red ve iade edilecektir."

Lütfen, tereddüt halinde veya daha ayrıntılı bilgi için iletişim kurunuz.

Saygılarımızla.

ALTINDAĞ YMM LTD. ŞTİ.