Ankara; 21/01/2009

Sirküler:2009/3

Vergi Kanunları Uygulamasında 2009 Takvim Yılı İçin Geçerli Maktu Had ve Tutarları

1) Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Bazı Hadler Artırıldı.

31.12.2008 tarih ve 27097 nolu Resmi Gazetede yayımlanan 271 no'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile Gelir Vergisi Kanunu'nun 21, 23/8, 31, 47, 48 mükerrer 80, 82, 86 ve 103'üncü maddelerinde yer alan maktu had ve tutarlar (2009 yılı için) aşağıdaki gibidir.

a) Gelir vergisi tarifesi

01.01.2009 tarihinden geçerli olmak üzere gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınacak gelir vergisi tarifesi aşağıdaki gibi düzenlenmiştir.

8.700 TL'ye kadar

%15

22.000 TL'nin 8.700 lirası için 1.305 TL, fazlası

%20

50.000 TL'nin 22.000 lirası için 3.965 TL, fazlası

%27

50.000 TL'nin 50.000 lirası için 11.525 TL, fazlası

%35

 

b) Konut kira gelirlerinde gelir vergisi istisnası  2.600,00 TL

c) İşyeri dışında kalan yerlerde verilen ve gelir vergisinden istisna edilen yemek bedeli 10,00 TL

d) Hizmet erbabına işverenlerce yapılan yemek yardımları istisna tutarı 10,00 TL

e) Sakatlık İndirimi ( Aylık ) (GVK,Md:31)

I.      Derece Sakatlar (Çalışma Gücünün Asgari %80' ını kaybedenler)  670,00 TL

II.    Derece Sakatlar (Çalışma Gücünün Asgari %60' ını kaybedenler)  330,00 TL

III.   Derece Sakatlar (Çalışma Gücünün Asgari %40' ını kaybedenler)  160,00 TL

f) Basit Usule Tabi Olmanın genel şartlarından kira bedeli (Yıllık)(GVK, Md.47)

  • Büyükşehir belediye sınırları içinde 4.300,00 TL
  • Diğer yerlerde 3.000,00 TL

g) Değer Artış Kazançlarına ilişkin istisna tutarı 7.600,00 TL

h) Arizi Kazançlara ilişkin istisna tutarı 17.900,00 TL

i) Tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin yıllık beyanname verme sınırı 1.070,00 TL

2) Vergi Usul Kanunda Yer Alan ve 01.01.2009 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Uygulanacak Olan Hadler ve Miktarlar ( VUK GT 388)

a) Bilanço hesabı esasına göre derter tutma hadleri ( VUK, Md.177)

1) Yıllık;

- Alış tutarı

- Satış tutarı

2) Yıllık gayrisafi iş hasılatı

3) İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı

 

119.000,00 TL

168.000,00 TL

67.000,00 TL

119.000,00 TL

b) Fatura kullanma mecburiyeti ( VUK, Md.232) 670,00 TL

c) Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemalikler ( VUK, Md.313) 670,00 TL

d) En az ceza haddi ( VUK, Md.343 )

  • Damga Vergisinde 7,60 TL
  • Diğer Vergilerde 16.00 TL

e) Usulsüzlük dereceleri ve cezaları ( VUK, Md.352) (Kanuna bağlı cetvel)

 

I inci derece usulsüzlükler

 

1)    Sermaye şirketleri

2)    Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

3)    İkinci sınıf tüccarlar

4)    Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

5)    Kazancı basit usulde tespit edilenler

6)    Gelir vergisinden muaf esnaf

 

 

 

89,00 TL

56,00 TL                                                     28,00 TL

14,00 TL

7,60 TL

3,50 TL

 

 

II nci derece usulsüzlükler

 

1)    Sermaye şirketleri

2)    Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

3)    İkinci sınıf tüccarlar

4)    Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

5)    Kazancı basit usulde tespit edilenler

6)    Gelir vergisinden muaf esnaf

 

 

 

50,00 TL

 

28,00 TL

14,00 TL

7,60 TL

3,50 TL                                  2 TL

 

 

f) Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması ( VUK, Md.353)

1)    Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu,  serbest meslek

makbuzu verilmemesi, alınmaması

- Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek

toplam ceza

 

160,00 TL

 

76.000,00 TL

 

2)    Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi,   giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma  irsaliyesi, yolcu listesi, günlükmüşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi,  kullanılmaması veya bulundurulmaması

 

Her bir belge nev'ine ilişkin olarak her bir tespit için  toplam ceza

 

Her bir belge nev'ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza

 

 

 

 

160,00 TL

 

7.600,00 TL

 

 

76.000,00 TL

 

3)    Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

 

 

 

 

160,00 TL

4)    Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen  hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik   bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara

 

 

 

3.500,00 TL

5)    Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel  kişilerce  yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara

 

 

 

190,00 TL

6)    Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine

 

 

560,00 TL

7)    4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma   zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin  bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere

 

 

 

 

760,00 TL

8)    1127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına

 

560,00 TL

 

g) Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci  madde hükmüne uymayanlar için ceza ( VUK, Md.355 )

 

1)    Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

 

1.600,00 TL

 

2)    İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

3)

 

760,00 TL

4)    Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

 

350,00 TL

4) 01.01.2009 tarihinden itibaren veraset yolu ile veya ivazsız surette meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.

Matrah

Veraset yoluyla intikallerde

vergi oranı (yüzde)

İvazsız intikallerde

vergi oranı (yüzde)

İlk 160.000 TL için

1

10

Sonra gelen  350.000 TL için

3

15

Sonra gelen  760.000 TL için

5

20

Sonra gelen  1.500.000 TL için

7

25

Matrahın  2.770.000 TL'yi aşan bölümü için

10

30

5) Damga Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler

01/01/2009 tarihinden geçerli olmak üzere, 23.12.2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 51 no'lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile damga vergisi tutarları şöyledir.

I. Akitlerle ilgili kağıtlar

A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:

1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler                                 (Binde 7,5)

2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden)     (Binde 1,5)

3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri                                                             (Binde 7,5)

4. Tahkimnameler ve sulhnameler                                                                 (Binde 7,5)

5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil)        (Binde 1,5)

6. (Değişik: 5766/10-b md.) (Yürürlük: 6.6.2008)

Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların

satış ve devrine ilişkin sözleşmeler                                                               (Binde 1,5)

B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar:

1. Tahkimnameler                                                                                       (25,40 TL)

2. Sulhnameler                                                                                            (25,40 TL)

3.Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri

kontenjan sözleşmeleri

(Belli parayı ihtiva edenler dahil)                                                                   (142,00 TL)

II. Kararlar ve Mazbatalar

1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili olmayarak Danıştaydan

verilen mazbata, ilam ve kararlarla

hakem kararları:

a) Belli parayı ihtiva edenler                                                                         (Binde 7,5)

b) Belli parayı ihtiva etmeyenler                                                                                 (25,40 TL)

2. (Değişik: 5766/10-c md.) (Yürürlük: 6.6.2008)

İhale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve

kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları                            (Binde 4,5)

III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar

1. Ticari ve mütedavil senetler:

a) Emtia senetleri:

aa) Makbuz senedi (Resepise)                                                                       (9,00 TL)

ab) Rehin senedi (Varant)                                                                             (5,40 TL)

ac) İyda senedi                                                                                            (1,10 TL)

ad) Taşıma senedi                                                                                        (0,50 TL)

b) Konşimentolar                                                                                         (5,40 TL)

c) Deniz ödüncü senedi                                                                                (Binde 7,5)

d) İpotekli borç senedi, irat senedi                                                                (Binde 7,5)

2. Ticari belgeler:

a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri                                                            (9,00 TL)

b) Resmi  dairelere ve bankalara ibraz edilen

bilançolar ve işletme hesabı özetleri:

ba) Bilançolar                                                                                             (19,60 TL)

bb) Gelir tabloları                                                                                         (9,60 TL)

bc) İşletme hesabı özetleri                                                                             (9,60 TL)

c) Barnameler                                                                                                (1,10 TL)

d) Tasdikli manifesto nüshaları                                                                         (4,00 TL)

e) Ordinolar                                                                                                     (0,50 TL)

f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları                                                (4,00 TL)

IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar

1. Makbuzlar:

a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin

ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından

resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra

senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına

açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine

tediyesini temin eden kağıtlar                                                                             (Binde 7,5)

b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek

ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun

hizmet karşılığı alınan paralar (Ek: 5766/10-ç md.) (Yürürlük: 6.6.2008)

(avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden

ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği

veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin

eden kağıtlar                                                                                                       (Binde 6)

c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu

mahiyetteki senetler                                                                                          (Binde 6)

d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen

paralar için düzenlenen makbuzlar                                                                      (Binde 6)

2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası

vergiye tabidir):

a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin

gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen

liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için                                           (0,50 TL)

b) Vergi beyannameleri:

ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri                                                                   (25,40 TL)

bb)  Kurumlar vergisi beyannameleri                                                                  (33,90 TL)

bc)  Katma değer vergisi beyannameleri                                                              (16,90 TL)

bd) Muhtasar beyannameler                                                                               (16,90 TL)

be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç)                      (16,90 TL)

c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler                                                         (33,90 TL)

d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler                                          (12,50 TL)

e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri                             (12,50 TL)

3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Türk Lirasından

fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere

ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri                                                               (0,50 TL)

Lütfen, tereddüt ve daha ayrıntılı bilgi için iletişim kurunuz.

Saygılarımızla.

ALTINDAĞ YMM LTD. ŞTİ.