Ankara; 08/01/2009

Sirküler:2009/2

Vergi Harcamaları Listesi

Vergi kanunlarında yer alan vergi muafiyet ve istisnaları (bütçe tekniği açısından vergi harcamaları) aşağıda yer almaktadır.

Lütfen, tereddüt halinde veya daha ayrıntılı bilgi için iletişim kurunuz.

Saygılarımızla.

ALTINDAĞ YMM LTD. ŞTİ.

 

VERGİ  HARCAMALARI  LİSTESİ

KANUN ADI VE NUMARASI

MADDE NO

MADDE AÇIKLAMASI

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu

Madde 9/1-2-3-4-5-6-7-8

Vergiden muaf esnaf

 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu

Madde 19

Ticari ve zirai kazançlarda yatırım indirimi istisnası (5479 sayılı Kanunla 01.01.2006 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmasına rağmen Gelir Vergisi Kanununun geçici 69 uncu maddesinde belirtilen esaslara göre 31.12.2008 tarihine kadar geçerlidir.)

 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu

Madde 20

Eğitim ve öğretim İşletmelerinde Kazanç İstisnası

 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu

Madde 21

Gayrimenkuller ve haklarda İstisnalar

 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu

Madde 22/1

Menkul sermaye iratlarında istisnalar

 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu

Madde 23/1

Köylerde, münhasıran el ile dokunan halı ve kilim imal eden işletmelerde çalışan işçilerin ücretleri

 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu

Madde 23/2

Gelir Vergisinden muaf olan veya gerçek usulde vergilendirilmeyen çiftçilerin yanında çalışan işçilerin ücretleri

 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu

Madde 23/3

Maden ve toprakaltı işlerde çalışan işçilerin münhasıran yer altında çalıştıkları zamanlara ait ücretleri

 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu

Madde 23/5

Köy muhtarları ile köylerin katipleri, korucuları, imamları, bekçileri ve benzeri hizmetlilerine köy bütçesinden ödenen ücretler

 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu

Madde 23/6

Hizmetçilerin ücretleri

 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu

Madde 23/7

Sanat okulları ile bu mahiyetteki enstitülerde çalışan öğrencilere, ceza ve ıslahevlerinde çalışan hükümlülere, tutuklulara ve darülacezelerin atelyelerinde çalışan düşkünlere verilen ücretler

 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu

Madde 23/8

Hizmet erbabına işverenlerce yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatler

 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu

Madde 23/9

Genel olarak madenlerde ve fabrikalarda çalışan işçilere ve özel kanunlarına göre barındırılması gereken memur ve müstahdemlere konut tedariki ve bu konutlar ile ilgili sağlanan menfaatler

 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu

Madde 23/10

Hizmet erbabının toplu olarak işyerlerine gidip gelmelerini sağlamak maksadıyla işverenler tarafından yapılan taşıma giderleri

 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu

Madde 23/12

3308 sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanununa tâbi çırakların asgari ücreti aşmayan ücretleri

 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu

Madde 23/13

Yabancı ülkelerde bulunan sosyal güvenlik kurumları tarafından ödenen emekli, malûliyet, dul ve yetim aylıkları

 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu

Madde 23/14

Dar mükellefiyete tâbi işverenlerin yanında çalışan hizmet erbabına işverenin Türkiye dışında elde ettiği kazançları üzerinden döviz olarak ödediği ücretler

 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu

Madde 23/15

Yüz ve daha az işçi çalıştıran işyerlerinde bir, yüzden fazla işçi çalıştıran işyerlerinde iki amatör sporcuya ödenen ücretler

 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu

Madde 25/3

Kanunla kurulan emekli sandıkları ile Sosyal Sigortalar Kanunu'nun geçici 20. maddesinde belirtilen sandıklar tarafından hak sahiplerine aylık dışında ödenen tazminat, yardım ve toptan ödemeler

 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu

Madde 25/4

Hizmet erbabına ödenen çocuk zamları

 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu

Madde 25/5

Evlenme ve doğum münasebetiyle hizmet erbabına yapılan yardımlar

 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu

Madde 25/6

Sosyal sigorta kurumları tarafından sigortalılara yapılan ödemeler

 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu

Madde 25/7

Kıdem tazminatı ödemeleri

 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu

Madde 25/9

Yardım sandıkları tarafından  ölüm, sakatlık, hastalık, doğum, evlenme gibi sebeplerle üyelerine yapılan yardımlar

 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu

Madde 25/10

Yabancı ülkelerde bulunan sosyal güvenlik kurumları tarafından hak sahiplerine ödenen tazminat ve yardımlar

 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu

Madde 29/1

İlim ve fenni, güzel sanatları, ...teşvik maksadıyle verilen ikramiyeler ve mükafatlar

 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu

Madde 29/2

Uçuş ve dalış tazminatları, ikramiyeleri, gündelikleri...v.b..

 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu

Madde 29/3

Spor yarışmalarına katılan amatör sporculara ödenen ödül ve ikramiyeler

 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu

Madde 29/4

Spor yarışmalarını yöneten hakemlere ödenen ücretler

 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu

Madde 30/1

Dar mükellefiyete tâbi olanların, hükümetin müsaadesiyle açılan sergi ve panayırlarda yaptıkları ticari faaliyetlerden elde ettikleri kazançlar (Türkiye'de başkaca iş yeri ve daimi temsilcileri bulunmamak şartıyla)

 

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu

Madde 30/2

Dar mükellefiyete tâbi olanların bu sergi ve panayırlarda yaptıkları serbest meslek faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar

 

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu

Madde 63/2

Kanunla kurulan emekli sandıkları ile Sosyal Sigortalar Kanunu'nun geçici 20 nci maddesinde belirtilen sandıklara ödenen aidat ve primler

 

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu

Madde 63/3

Ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait şahıs sigorta poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primler ile bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları

 

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu

Madde 63/4

Çalışanlar tarafından ilgili kanunlarına göre sendikalara ödenen aidatlar

 

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu

Mükerrer Madde 80

Değer artış kazançlarında istisna

 

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu

Madde 82

Arızi kazançlarda istisna

 

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu

Madde 89/1

Gelir vergisi beyannamesinde beyan edilen gelir üzerinden, mükellef tarafından ödenen kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ait şahıs sigorta primleri ile bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları

 

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu

Madde 89/2

Beyan edilen gelirin %10'unu aşmaması şartıyla mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olarak yapılan eğitim ve sağlık harcamaları

 

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu

Madde 89/3

Serbest meslek faaliyetlerinde bulunan veya basit usulde vergilendirilen özürlülerin beyan edilen gelirleri için hesaplanan yıllık indirim

 

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu

Madde 89/4-5

Genel ve özel bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere, köylere ve kamu yararına çalışan dernekler ile vergi muafiyeti tanınan vakıflara yapılan bağış ve yardımlar

 

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu

Madde  89/6

Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara bağışlanan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin maliyet bedelleri

 

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu

Madde 89/7

Kültür, sanat, edebiyat...v.b. faaliyetlerine ve kültür, tarihi, tabii...v.b. varlıkların korunmasına dair yapılan bağış ve yardımlar

 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu

Madde 89/8

3289 ve 3813 sayılı kanunlar kapsamında yapılan sponsorluk harcamaları (amatör spor dalları için tamamı, profosyonel spor dalları için %50'si)

 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu

Madde 89/9

Mükelleflerin, işletmeleri bünyesinde gerçekleştirdikleri münhasıran yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma ve geliştirme harcamaları tutarının % 100'ü oranında hesaplanacak "Ar-Ge indirimi".

 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu

Madde 89/10

Doğal afetler dolayısıyla Başbakanlık aracılığıyla makbuz mukabili yapılan ayni veya nakdi bağışlar

 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu

Madde 4/1-ç

Kamu idare ve kuruluşları tarafından açılan sergi, fuar ve panayırlar

 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu

Madde 4/1-d

Kamu idarelerine ait kreş ve konukevleri ile askerî kışlalardaki kantinler

 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu

Madde 4/1-ı

İl özel idareleri, belediyeler ve köyler ile bunların oluşturdukları birlikler veya bunlara bağlı kuruluşlar tarafından işletilen su ve yolcu taşıma işletmeleri ile mezbahalar

 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu

Madde 4/1-i

Köyler veya köy birlikleri tarafından işletilen hamam, çamaşırhane, değirmen, soğuk hava deposu ve yolcu taşıma işletmeleri ile tarım işletmeleri

 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu

Madde 4/1-j

Spor klüplerinin idman ve spor faaliyetinde bulunan iktisadi işletmeleri ile sadece idman ve spor faaliyetinde bulunan anonim şirketler

 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu

Madde 4/1-k

Tüketim ve taşımacılık kooperatifleri hariç kooperatifler

 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu

Madde 4/1-l

Küçük ve orta ölçekli işletmelere kredi teminatı sağlamak üzere kurulmuş olan kurumlar

 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu

Madde 4/1-n

Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin altyapılarını hazırlamak ve burada faaliyette bulunanların ortak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan işletmeler

 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu

Madde 5/c

Yurtdışı iştirak hisselerinin elden çıkarılmasından doğan kurum kazançları

 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu

Madde 5/e

Kurumların en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazların ve iştirak hisselerinin satışından doğan kazançlarının %75'lik kısmı

 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu

Madde 5/f

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve bankaların borç karşılığında elde ettikleri değerler ile bu değerlerden elde edilen hasılatın  borçların tasfiyesinde kullanılan kısmına isabet eden kazançların tamamı ile bankaların bu şekilde elde ettikleri söz konusu kıymetlerin satışından doğan kazançların %75'lik  kısmı

 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu

Madde 5/h

Yurt dışında yapılan inşaat ve onarım işleri nedeniyle elde edilen kazançlar

 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu

Madde 5/ı

Okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve orta eğitim özel okulları ile rehabilitasyon merkezlerinin işletilmesinden faaliyete geçilen hesap döneminden başlamak suretiyle beş hesap dönemi itibarıyla elde edilen kazançlar

 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu

Madde 10/a

Mükelleflerin, işletmeleri bünyesinde gerçekleştirdikleri münhasıran yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma ve geliştirme harcamaları tutarının % 100'ü oranında hesaplanacak "Ar-Ge indirimi".

 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu

Madde 10/b

3289 ve 3813 sayılı kanunlar kapsamında yapılan sponsorluk harcamaları (amatör spor dalları için tamamı, profosyonel spor dalları için %50'si)

 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu

Madde 10/c-ç

Genel ve özel bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere, köylere ve kamu yararına çalışan dernekler ile vergi muafiyeti tanınan vakıflara yapılan bağış ve yardımlar

 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu

Madde 10/d

Kültür, sanat, edebiyat...v.b. faaliyetlerine ve kültür, tarihi, tabii...v.b. varlıkların korunmasına dair yapılan harcamalar ile makbuz karşılığı yapılan bağış ve yardımlar

 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu

Madde 10/e

Doğal afetler dolayısıyla Başbakanlık aracılığıyla makbuz mukabili yapılan ayni veya nakdi bağışlar

 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu

Gelir Vergisi Kanunu Mad.19

Ticari ve zirai kazançlarda yatırım indirimi istisnası (5479 sayılı Kanunla 01.01.2006 tarhinden itibaren yürürlükten kaldırılmasına rağmen Gelir Vergisi Kanununun geçici 69 uncu maddesinde belirtilen esaslara göre 31.12.2008 tarihine kadar geçerlidir.)

 

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu

Madde 13/a-b

Faaliyetleri deniz, hava, demiryolu taşıma araçlarının kiralanması veya çeşitli şekilde işletilmesi olan mükelleflere bu amaçla yapılan teslim ve hizmetler ile deniz ve hava taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetler

 

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu

Madde 13/c

Petrol ve maden arama faaliyelerinde bulunanlara bu faaliyetlere ilişkin yapılan teslim ve hizmetler ile boru hattıyla taşımacılık yapanlara bu hatların inşa ve modernizasyonuna ilişkin yapılan teslim ve hizmetler

 

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu

Madde 13/d

Yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makina ve teçhizat teslimleri

 

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu

Madde 17/1-b

Kamu kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, kooperatiflerin ve dernek ve vakıfların tiyatro, kütüphane...v.b. ile spor tesisleri...v.b.  işletmek suretiyle ifa ettikleri kültür ve eğitim faaliyetlerine ilişkin teslim ve hizmetler

 

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu

Madde 17/4-g

Değerli madenler ve değerli kağıtlar ile metal, plastik, lastik, kauçuk, kağıt, cam hurda ve atıkların teslimi

 

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu

Madde 17/4-k

Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin kurulması amacıyla oluşturulan iktisadi işletmelerin arsa ve işyeri teslimleri ile konut yapı kooperatiflerinin üyelerine konut teslimi

 

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu

Madde 17/4-l-m

Bankalar Kanunu uyarınca mal ve hakların Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na teslimi ile bunların TMSF tarafından teslimi, Fonun devraldığı alacakları tahsil amacıyla bunların teminatını oluşturan mal ve hakların teslimi

 

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu

Madde 17/4-r

Kurumların aktifinde ve belediyeler ile il özel idarelerinin mülkiyetinde en az iki tam yıl süreyle bulunan iştirak hisseleri ile gayrimenkullerinin devir ve teslimleri ile bankalara borçlu olanların borçlarına karşılık bankalara yapılan iştirak hissesi ve gayrimenkul devir ve teslimleri

 

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu

Madde 17/4-s

Engelliler için özel olarak üretilmiş araç- gereç ve özel bilgisayar programları

 

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu

Madde 17/4-ş

Konut finansmanı amacıyla teminat gösterilen veya ipotek konulan konutun konut finansman kuruluşlarına, Toplu Konut İdaresi Başkanlığına, ipotek finansmanı kuruluşları ya da üçüncü kişilere teslimi

 

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu

Madde 7/1-b

Bu Kanun'a ekli (I) sayılı listede yer alan malların petrol arama ve istihsal faaliyetlerinde kullanılmak üzere bu faaliyetleri yapanlara teslimi

 

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu

Madde 7/1-c

Bu Kanun'a ekli (I) sayılı listede yer alan malların Gümrük Kanunu uyarınca tasfiyelik hale gelenlerinin tabiî afetler vb. olağanüstü durumlarda genel ve katma bütçeli dairelere, il özel idarelerine, belediyelere, köylere ve bunların teşkil ettikleri birliklere bedelsiz teslimi

 

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu

Madde 7/2

Bu Kanun'a ekli (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tâbi mallardan bu maddede belirtilenlerinin malul ve engelliler tarafından beş yılda bir olmak üzere ilk iktisabı

 

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu

Madde 7/3

Bu Kanun'a ekli (II) sayılı listede yer alan mallardan uçak ve helikopterlerin Türk Hava Kurumu tarafından ilk iktisabı

 

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu

Madde 7/5

Bu Kanun'a ekli (IV) sayılı listede yer alan malların kamu kuruluşlarına bedelsiz teslimi veya bunlar tarafından bedelsiz olarak ithali

 

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu

Madde 7/6

Gümrük Kanunu uyarınca gümrük vergisinden muaf ya da istisna eşyanın ithali

 

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu

Madde 8/2

İhraç edilmek üzere ihracatçılara teslim edilen malların mücbir sebeblerden dolayı ihracatının gerçekleşmemesi halinde ihracatçıya teslim tarihinden itibaren verginin tahsil edildiği tarihe kadar gecikme zammı yerine tecil faizi uygulanması.

 

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu

Geçici Md.5

Elektrik üretimi yapanlara (I) sayılı listedeki bazı malların teslimleri

 

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu

BKK 2003/5868

Kabotaj hattında yapılan taşımacılık işleri için akaryakıt teslimleri istisnası

 

3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu

Geçici Madde        3/A-B-C

Serbest bölgelerde vergi, resim, harç, gümrük ve kambiyo mevzuatına dair  hükümler uygulanmaz

 

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Kanunu

Geçici Madde 2

Teknoloji geliştirme bölgeleri kurulmasında sorumlu yönetici şirketler bu Kanunun uygulanması ile ilgili işlemlerde her türlü vergiden muaftır. Yönetici şirketler ile bu bölgelerde faaliyette bulunan şirketlerin anılan bölgelerdeki araştırma ve geliştirme faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar 31.12.2013 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden istisnadır.

 

5084 sayılı Yatırım ve İstihdamın Teşviki Kanunu

Madde 3/A

Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin bu Kanunun 2 nci maddesi kapsamındaki il ve ilçelerdeki işletmelerinde çalıştırdıkları  işçilerin en az 10 işçi olması şartıyle bu işletmelerde çalışan işçilerin gelir vergisi stopajları toplamının organize sanayi bölgelerinde tamamı diğer yerlerde ise %80'i kanunda belirtilen sürelerle sınırlı olmak üzere terkin edilir

 

1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar  Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu

Madde 49

Bu Kanun'a göre ödenecek kesenek ve primlerin tümü yıl içinde ödenmek kaydıyla gelir vergisi hesaplamasında gider olarak indirilir

 

5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun

Madde 3/1

Teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen Ar-Ge ve yenilik projelerinde, rekabet öncesi işbirliği projelerinde ve teknogirişim sermaye desteklerinden yararlananlarca gerçekleştirilen Ar-Ge ve yenilik harcamalarına uygulanan indirim

5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun

Madde 3/2

Kamu personeli hariç olmak üzere teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen ya da TÜBİTAK tarafından yürütülen Ar-Ge ve yenilik projelerinde, teknogirişim sermaye desteklerinden yararlanan işletmelerde ve rekabet öncesi işbirliği projelerinde çalışan Ar-Ge ve destek personeline gelir vergisi stopajı teşviği