Ankara;02/01/2009

Sirküler:2009/1

 

AMORTİSMAN UYGULAMASINDA YENİLİKLER

Özet:389 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bazı iktisadi kıymetlere ait amortisman oran ve süreleri yeniden belirlenirken bazı yeni iktisadi kıymetler listeye dahil edildi.

Yapılan değişiklik ve eklemeler dikkate alınarak "Amortisman Oranları Tablosu"nun son hali bu Sirkülere eklenmştir.

Vergi Usul Kanununun 315 inci maddesinde 5024 sayılı Yasayla uygulama değişikliğine gidilerek, 2004 yılı başından itibaren standart oran uygulaması yerine, amortisman oranlarının iktisadi kıymetlerin faydalı ömürleri dikkate alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca belirleneceği yönünde düzenleme yapılmıştır.

Bu düzenlemeye istinaden belirlenen oranlar, iktisadi kıymetlerin kullanıldıkları yerler itibariyle 333, 339 ve 365 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ekindeki listelerde gösterilmiş ve söz konusu Tebliğlerde uygulamayla ilgili açıklamalara yer verilmiştir.

Son olarak bu düzenlemelere ilave olarak söz konusu listelerde yer almayan veya faydalı ömür sürelerinde değişiklik yapılması ihtiyacı hasıl olan iktisadi kıymetlere ilişkin olarak, uygulama birliğini sağlamak amacıyla 27/12/2008 tarih ve 27093 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 389 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde amortisman oranları konusunda yeni düzenleme ve açıklamalar yapılmıştır.

Söz konusu Tebliğde, yapılan değişikliklerle ilgili açıklamalar aşağıdaki gibidir.

"1. Listeye Yeni Eklenen İktisadi Kıymetler ve Faydalı Ömürleri Değiştirilen İktisadi Kıymetler ile Tebliğ Ekinde Yer Alan Kıymetlere İlişkin Uygulama Esasları

1/1/2004 tarihinden itibaren aktife giren amortismana tabi iktisadi kıymetlerin faydalı ömürleri ve uygulanacak amortisman oranları, mükellefler tarafından 339 ve 365 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile değişik 333 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekindeki liste taranmak suretiyle tespit edilmektedir. Listedeki herhangi bir sınıflandırmada yer almayan amortismana tabi iktisadi kıymetlerin faydalı ömür süreleri ve amortisman oranları, mükelleflerce yapılan başvurular üzerine, Vergi Usul Kanununun 5024 sayılı Kanunla değişik 315 inci maddesinin verdiği yetkiye istinaden Bakanlığımızca belirlenmekte olup, belirlenen süre ve oranlar dikkate alınarak amortisman ayırabilecekleri başvuruda bulunan mükelleflere yazı ile duyurulmaktadır.

....

Öte yandan 333, 339 ve 365 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ekinde yer alan iktisadi kıymetlere ait faydalı ömür süresi ile amortisman oranlarının itibar tarihi ve uygulamaya ilişkin esaslar hakkında sözü edilen Tebliğlerde yapılan açıklamalar, bu Tebliğ ekinde yer alan iktisadi kıymetler hakkında da geçerli bulunmaktadır.

2. Özel Hesap Dönemine Sahip Olanlar

Kendisine özel hesap dönemi tayin edilmiş mükelleflerin, aktiflerinde yer alan iktisadi kıymetlere ilişkin olarak bu Tebliğ ile ilan edilen yeni amortisman sürelerini Tebliğin yayımlandığı tarihten sonraki ilk geçici vergi döneminden itibaren dikkate almaları gerekmektedir. Sözü edilen iktisadi kıymetler için geçmiş hesap dönemlerinde ve içinde bulunulan hesap dönemine ilişkin olarak önceki geçici vergi dönemlerinde ayrılmış olan amortisman tutarları herhangi bir düzeltme işlemine tabi tutulmayacaktır.

Buna göre 333, 339, 365 ve son olarak 389 sıra No'lu VUK Genel Tebliği ile yapılan düzenlemeler esas alınarak hazırlanan Amortisman Oranları Tablosunun son hali bu Sirkülerimize ek olarak verilmiştir.

Değişikliklerin izlenmesi açısından 389 sıra No'lu VUK Genel Tebliği ile yapılan değişiklikler kırmızı fontla işaretlenmiştir.

Lütfen, tereddüt halinde veya daha ayrıntılı bilgi için iletişim kurunuz.

Saygılarımızla.

ALTINDAĞ YMM LTD. ŞTİ.

Amortisman oranları tablosunu aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz. ( 01.01.2004'DEN AKTİFE GİREN İKTİSADİ KIYMETLER İÇİN UYGULANACAK AMORTİSMAN ORANLARI )

sirkuler 20091amortisman uygulamasinda yenilikler.doc